NFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

KANDYDATÓW DO PRACY W I4-MOBILE Sp. z o.o. Sp. k.

Ochrona danych osobowych kandydatów do pracy jest szczególnie istotna dla I4-MOBILE Sp. z o.o. Sp. k. W celu zapewnienia zgodnego z prawem, rzetelnego oraz przejrzystego przetwarzania Twoich danych osobowych przygotowaliśmy poniższą informację. Określa ona w jaki sposób dbamy o Twoje dane osobowe i Twoje prawa podczas udziału w naszych procesach rekrutacyjnych.

 1. Jakich pojęć używamy w tej informacji?

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

I4-MOBILE Sp. z o.o. Sp. k., adres: ul. Karłowicza 41, 15-190 Białystok, adres e-mail: rekrutacja@i4-mobile.pl.

 1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych i jak możesz się z nami skontaktować? Administratorem Twoich danych osobowych jest I4-MOBILE Sp. z o.o. Sp. k. , zgodnie z treścią ogłoszenia o pracę lub inną informacją przekazywaną kandydatom przed wysłaniem przez nich zgłoszenia rekrutacyjnego.

W przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez I4-MOBILE Sp. z o.o. Sp. k., administratorem Twoich danych osobowych jest I4-MOBILE Sp. z o.o. Sp. k. (zgodnie z treścią zgody i w zakresie, w jakim Twoje dane osobowe będą przetwarzane w procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez tą spółkę).

Jeżeli masz pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami:

 1. a) wysyłając e-mail na adres: rekrutacja@i4-mobile.pl lub drogą pocztową pod adresem: ul. Handlowa 6G/22, 15-399 Białystok lub
 2. b) z naszym Inspektorem Ochrony Danych, wysyłając e-mail na adres: iodo@i4-mobile.pl.
 3. Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie w Twoim zgłoszeniu rekrutacyjnym (np. w CV, liście motywacyjnym, formularzu aplikacyjnym), w szczególności możemy przetwarzać następujące informacje o Tobie: imię, nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe (np. e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania), informacje dotyczące 2 Twojego wykształcenia i doświadczenia zawodowego jak również Twój wizerunek (jeżeli zamieścisz swoje zdjęcie w dokumentach aplikacyjnych).

W przypadku przeprowadzenia testów kompetencji i udzielenia przez Ciebie zgody na udział w takich testach, przetwarzamy także informacje dotyczące Twojej wiedzy, umiejętności oraz właściwości osobowościowych (np. informacje o Twoich umiejętnościach językowych lub predyspozycjach do zajmowania określonego stanowiska).

 1. W jakich celach przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe przetwarzamy w następujących celach:

 1. a) przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o pracę, w ramach którego przesyłasz nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne;
 2. b) przeprowadzenia przyszłych rekrutacji na różne stanowiska, jeżeli wyraziłeś na to odrębną zgodę;
 3. c) dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji.

5. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe przetwarzamy w oparciu o różne podstawy prawne w zależności od celu ich przetwarzania:

 1. a) Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych przepisach prawa (m.in. Twoje imię, nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, doświadczenie zawodowe) przetwarzamy, aby wypełnić ciążący na nas obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 2. b) jeżeli w swoim zgłoszeniu rekrutacyjnym podajesz jeszcze dodatkowe informacje o sobie, w stosunku do danych określonych w Kodeksie pracy lub innych przepisach prawa (np. wizerunek, zainteresowania), to wówczas przetwarzamy takie dane osobowe w oparciu o Twoją zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zgodnie z informacją zamieszczoną w ogłoszeniu o pracę, taką zgodę wyrażasz zamieszczając dodatkowe dane osobowe w swoim zgłoszeniu rekrutacyjnym i klikając w przycisk „Aplikuj teraz”(np. na portalu Pracuj.pl) lub „Wyślij”(np. po wypełnieniu dodatkowego formularza aplikacyjnego) jak również w inny sposób przekazując nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne. Taką zgodę możesz wyrazić także w inny sposób wskazany przez nas dla określonych procesów rekrutacyjnych (np. składając określone oświadczenie w formie pisemnej lub zaznaczając wskazany przycisk wyboru);
 3. c) Twoje dane osobowe przetwarzamy do celów przyszłych rekrutacji w oparciu o Twoją zgodę (art. 6 us.t 1 lit. a RODO), którą wyrażasz zaznaczają określony przycisk wyboru pod formularzem aplikacyjnym w systemie eRecruiter lub w inny sposób wskazany przez nas dla danego procesu rekrutacyjnego (np. umieszczając wskazaną przez nas klauzulę zgody w swoim CV);
 4. d) w przypadku ewentualnych nieporozumień pomiędzy Tobą a I4-MOBILE Sp. z o.o. Sp. k. w związku z procesem rekrutacji, przetwarzamy Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami kierowanymi wobec I4-MOBILE Sp. z o.o. Sp. k. przed sądami lub organami państwowymi (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 5. Jak długo przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać w celu przeprowadzenia rekrutacji:

 1. a) na stanowisko, którego dotyczy Twoje zgłoszenie rekrutacyjne: przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji i wyłonienia kandydata, a następnie przez okres 6 miesięcy na wypadek, gdyby z jakichkolwiek względów I4-MOBILE Sp. z o.o. Sp. k. musiała powtórzyć proces rekrutacji, jednak nie dłużej niż przez okres od 2 lat od przesłania zgłoszenia rekrutacyjnego;
 2. b) na inne, podobne stanowiska w I4-MOBILE Sp. z o.o. Sp. k.: przez okres 3 lat od przesłania zgłoszenia rekrutacyjnego I4-MOBILE Sp. z o.o. Sp. k., jeżeli wyrazisz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

W przypadku ewentualnych nieporozumień miedzy Tobą a I4-MOBILE Sp. z o.o. Sp. k., Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami przez okres 3 lat od zakończenia procesu rekrutacji. W określonych przypadkach możemy przetwarzać Twoje dane dłużej niż 3 lata, jeżeli taka konieczność wynika z przepisów prawa.

 1. Jak badamy Twoje kwalifikacje i predyspozycje zawodowe?

W czasie trwania procesu rekrutacji możesz zostać poproszony o wykonanie testów kompetencyjnych i językowych, wykonanie testów oraz zadań merytorycznych jak również o przekazanie nam próbki Twojej pracy.

Jeżeli wyrazisz na to odrębną zgodę, Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać w celu przeprowadza testu kompetencyjnego i weryfikacji Twoich predyspozycji oraz kwalifikacji istotnych na określonym stanowisku pracy.

 1. Czy stosujemy profilowanie?

W celu efektywnego przeprowadzenia procesów rekrutacyjnych i wyłonienia kandydatów najlepiej pasujących do określonego stanowiska pracy, możemy stosować procesy oparte na profilowaniu.

Profilowanie polega na ocenie (analizie lub prognozie) Twoich kwalifikacji, umiejętności, predyspozycji zawodowych lub innych cech, które są istotne przy wyborze kandydata na określone stanowisko pracy. W żadnym przypadku nasza ocena nie prowadzi do automatycznego podejmowania decyzji odnośnie Twojego udziału w rekrutacji czy wyników rekrutacji. Pomaga nam jedynie podjąć określone decyzje odnośnie kandydata w określonej rekrutacji, w tym także dokonać obiektywnej i mierzalnej oceny Twoich kwalifikacji, kompetencji, umiejętności oraz predyspozycji do zajmowania określonego stanowiska w I4-MOBILE Sp. z o.o. Sp. k.

Stosujemy profilowanie w następujących przypadkach:

 1. a) przeprowadzania testów kompetencyjnych: dokonujemy oceny Twoich kwalifikacji, kompetencji, umiejętności oraz predyspozycji do zajmowania określonego stanowiska pracy. Oceny dokonujemy na podstawie wyników testów. Testy i profilowanie w tym celu przeprowadzamy tylko na podstawie Twojej zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. lit. a RODO);
 2. b) analizy kandydatów w systemie eRecruiter: za pomocą różnych filtrów wyszukiwania i oznaczeń kandydatów oceniamy kandydatów pod kątem ich kwalifikacji, umiejętności oraz doświadczenia zawodowego do zajmowania określonego stanowiska pracy.

Oceny dokonujemy na podstawie informacji wskazanych przez Ciebie w dokumentach aplikacyjnych (np. CV, formularzu aplikacyjnym), np. grupujemy kandydatów po doświadczeniu zawodowym. Profilowanie w tym celu dokonujemy w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes (podstawa prawna: art. 6 ust. lit. f RODO), polegający na wyszukiwaniu i grupowaniu kandydatów, którzy najlepiej pasują do określonego stanowiska pracy (np. z uwagi na doświadczenie zawodowe lub wykształcenie).

 1. Komu przekazujemy Twoje dane osobowe?

Przekazujemy Twoje dane osobowe następującym kategoriom odbiorców:

Podmioty przetwarzające Twoje dane osobowe (działający na nasze zlecenie)

 1. a) dostawcom usług, którzy wspomagają nas w prowadzeniu procesów rekrutacji.
 2. b) agencjom doradztwa personalnego.

Inni administratorzy Twoich danych osobowych (nie działający na nasze zlecenie)

 1. a) organom państwowym, jeżeli zwrócą się do nas z takim wnioskiem (np. sąd, prokuratura);
 2. Czy przekazujemy Twoje dane osobowe poza EOG?

My i nasi dostawcy przetwarzamy Twoje dane osobowe jedynie na obszarze Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Jeżeli w przyszłości dokonamy zmian w tym zakresie, przekażemy Ci dodatkową informację.

 1. Jakie przysługują Ci prawa?

Przysługują Ci następujące prawa związane z ochroną Twoich danych osobowych. Wszelkie żądania, wnioski, pytania związane z realizacją Twoich praw możesz zgłaszać, wysyłając e-mail na adres: rekrutacja@i4-mobile.pl

Masz prawo:

 1. a) wycofać udzieloną zgodę w każdym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wypływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przez I4-MOBILE Sp. z o.o. Sp. k. przed jej cofnięciem (podstawa prawna: art. 7 RODO);
 2. b) wnieść sprzeciw w każdym momencie wobec wykorzystania Twoich danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli przetwarzamy Twoje dane w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes. Na skutek wniesienia sprzeciwu rozważymy, czy – ze względu na Twoją szczególną sytuację – ochrona Twoich interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizujemy, wykorzystując Twoje dane osobowe. Jeżeli Twój sprzeciw okaże się zasadny, a nie mamy innej podstawy prawnej do przetwarzania Twoich danych, usuniemy dane, wobec wykorzystania, których wniosłeś sprzeciw (podstawa prawna: art. 21 RODO).

Masz prawo żądać:

 1. a) dostępu do Twoich danych osobowych, uzyskania potwierdzenia, czy Twoje dane osobowe są przetwarzane, uzyskania ich kopii oraz do uzyskania informacji m.in. o: celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, planowanym okresie przechowywania danych osobowych, źródle ich pozyskania przez odpowiednio I4-MOBILE Sp. z o.o. Sp. k., zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu i uzyskania ich kopii (podstawa prawna: art. 15 RODO);
 2. b) kopii Twoich danych osobowych, które nam dostarczyłaś/eś i przekazania jej Tobie lub innemu wskazanemu pomiotowi w powszechnie używanym, możliwym do odczytu komputerowego formacie, jeżeli przetwarzany Twoje dane osobowe na podstawie zgody lub w celu wykonania umowy (podstawa prawna: art. 20 RODO);
 3. c) sprostowania Twoich danych osobowych, gdy są niekompletne lub nieprawidłowe (podstawa prawna: art. 16 RODO);
 4. d) usunięcia wszystkich lub niektórych Twoich danych osobowych, jeżeli: (1) wycofałeś zgodę lub wniosłeś sprzeciw, a nie mamy innej podstawy prawnej do przetwarzania Twoich danych, (2) Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane, (3) wniosłeś sprzeciw, który uznaliśmy za zasadny, (4) Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem (podstawa prawna: art. 17 RODO).

Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, możemy zachować pewne informacje o Tobie w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, data przesłania zgłoszenia rekrutacyjnego (CV lub innych dodatkowych dokumentów), zgłoszenie rekrutacyjne, które to dane zachowujemy dla celów dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji.

 1. e) ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych tj. zażądać zaprzestania ich przetwarzania za wyjątkiem ich przechowywania, w sytuacjach, gdy: (1) kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas ograniczymy ich wykorzystanie na czas potrzebny odpowiednio I4-MOBILE Sp. z o.o. Sp. k. do sprawdzenia prawidłowości Twoich danych, (2) kwestionujesz zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przez I4-MOBILE Sp. z o.o. Sp. k., (3) wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych – do czasu podjęcia decyzji przez I4-mobile mm Sp. z o.o. co do zasadności sprzeciwu (podstawa prawna: art. 18 RODO).

Masz także prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), w szczególności, gdy uważasz ze Twoje dane osobowe są przetwarzane w sposób nieprawidłowy.